english version, wersja angielska

Projekt

Rodzaj projektu:

Szkolny Projekt Comeniusa

Tytuł projektu:

INNI, A JEDNAK TACY SAMI?

W pierwszym roku:

"JA - MOJA RODZINA, MOJA SZKOŁA, MOJE MIASTO"

Koordynator projektu:

Polska - Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
Krystyna Wydra

Czas trwania projektu:

36 miesięcy

Tematyka projektu:

Dziedzictwo kulturowe; historia/tradycje; teatr, muzyka, taniec; języki obce; edukacja środowiskowa/ekologia; obywatelstwo europejskie, demokracja, tożsamość regionalna; technologie informacyjno - komunikacyjne.

Przedmioty nauczania, które zostały włączone w realizację projektu:

Sztuka i rzemiosło; muzyka; historia; religia/etyka; edukacja obywatelska; języki obce; język ojczysty; geografia; edukacja środowiskowa; sport; nowe technologie.

 

Projekt "Inni, a jednak tacy sami?" jest projektem o charakterze interdyscyplinarnym i interkulturowym.

Ze względu na uniwersalność tematyki można realizować go równocześnie z uczniami w różnych grupach wiekowych. Ułożony jest spiralnie: począwszy od samego ucznia - jego niepowtarzalności, jako jednostki, jego zainteresowań, jego zajęć - poprzez rodzinę, szkołę, miejsce zamieszkania, region, kraj - by w konsekwencji dotrzeć do jednoczącej się Europy.

Zadaniem projektu jest uświadomienie jego uczestnikom (uczniom, nauczycielom, rodzicom) ich przynależności do ziemi, skąd ich "korzenie", a jednocześnie obywatelstwa we wspólnej Europie.

Projekt ma rozbudzić zainteresowanie dla odmienności tradycji, zwyczajów, uczyć tolerancji przy jednoczesnym wzmacnianiu poczucia dumy ze swej odrębności, która nie przeradza się jednak w narodową ksenofobię.

Uczestnictwo w projekcie mobilizuje do aktywności, kreatywności, rozszerzania horyzontów myślowych i poznawczych, likwidowania stereotypów w postrzeganiu innych nacji.

Coraz ściślejsze kontakty personalne mają być mobilizacją do poznawania języków partnerów i korzystania z nowoczesnej technologii informatyczno - komunikacyjnej.

Projekt ma też aspekt lokalny - konsolidacji całej społeczności szkolnej, szansy promocji siebie, szkoły i miasta na zewnątrz.

Szczegółowe cele projektu:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu w zakresie dziedzictwa kulturowego, edukacji, kultury, muzyki w ramach dążenia do zjednoczonej Europy;
 • kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec odmienności kulturowej;
 • burzenie stereotypów poprzez wzajemne poznawanie się;
 • wzbogacanie treści kształcenia o wiedzę dotyczącą krajów partnerskich.

Wpływ projektu na nauczycieli, uczniów, środowisko szkolne:

 • pobudzanie aktywności członków społeczności szkolnej do działań na różnych płaszczyznach współpracy;
 • ukazanie społeczności szkolnej pozytywnych stron edukacji europejskiej;
 • motywowanie uczestników projektu do nauki języków obcych;
 • poznanie i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjnych dostępnych na rynku europejskim.

Działania, które zostaną podjęte w ramach projektu:

Cały trzyletni projekt ma tytuł "Czy jesteśmy bardziej tacy sami, czy bardziej różni?" ( Czy więcej nas łączy niż różni?).

W roku szkolnym 2004/2005 projekt koncentruje się na uczniu i jego najbliższym otoczeniu. Jest zatytułowany "Ja - moja rodzina, moja szkoła, moja miejscowość". W roku szkolnym 2005/2006 projekt zostanie poszerzony o tematykę związaną z regionem - naszą "Małą Ojczyzną". W roku szkolnym 2006/2007 tematyka zadań projektu dotyczyć będzie całego kraju i kształtowania się "Wspólnej Europy".

 • zbieranie informacji na temat projektu;
 • gromadzenie odpowiednich materiałów i dokumentacji na temat projektu;
 • powołanie grupy nauczycieli uczestniczących w projekcie i koordynujących pracę nad nim;
 • praca nad projektem w podgrupach przedmiotowych;
 • popularyzacja programów Comenius wśród uczniów i rodziców;
 • zachęcanie uczniów, nauczycieli i rodziców do nauki języków obcych;
 • nawiązanie kontaktów z zainteresowanymi szkołami zainteresowanymi projektem;
 • korespondencja, wymiana doświadczeń, materiałów, informacji pomiędzy szkołami partnerskimi.

W każdym roku szkolnym odbędzie się jedna wizyta studyjna i jedna wizyta robocza w celu organizacji, wdrażania, monitorowania projektu i wymiany osiągnięć uczniów.

Materialne rezultaty końcowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

 • strona internetowa szkoły (w szkołach, które jeszcze jej nie mają);
 • strona internetowa projektu;
 • kronika z realizacji projektu;
 • kasety wideo;
 • książka kucharska z regionalnymi przepisami;
 • słownik podstawowych wyrazów i zwrotów;
 • portfolio uczniów;
 • kalendarz szkolnych imprez kulturalnych;
 • wystawy fotograficzne;
 • wystawy malarstwa i rysunku;
 • płyty CD;
 • gazetka szkolna;
 • "Ściana Comeniusa".

Role i zadania szkół uczestniczących w projekcie:

 • koordynatorem projektu jest polska szkoła;
 • wszyscy uczestnicy projektu dążą do realizacji określonych w nim celów;
 • szkoły partnerskie mają prawo zgłaszać propozycje dotyczące zadań, form i terminów realizacji poszczególnych zagadnień;
 • szkoły partnerskie na bieżąco informują się nawzajem o wszystkich działaniach podjętych w ramach projektu;
 • koordynator ma za zadanie koordynować, inicjować, motywować, stymulować oraz ewaluować całość projektu.

Udział uczniów w pracach nad projektem:

 • uczniowie są współtwórcami harmonogramu projektu;
 • samorząd szkolny przeprowadza wywiady i konsultacje z uczniami szkoły na temat zaplanowanych działań;
 • uczniowie aktywnie uczestniczą w pracach nad projektem ( m.in.: redagują gazetkę "Ścianę Comeniusa", przygotowują informacje zamieszczane na internetowych stronach szkoły i projektu);
 • samorząd szkolny wyszedł z propozycją ewaluowania realizacji zadań zawiązanych z realizacją projektu;
 • aktywność i zaangażowanie zostanie nagrodzone udziałem w wyjazdach do szkół partnerskich.

Harmonogram działań w projekcie na rok szkolny 2004/2005:

(hiperłącze) Harmonogram działań w projekcie na rok szkolny 2004/2005

"Moja miejscowość, mój region" - Harmonogram działań w projekcie na rok szkolny 2005/2006:

(hiperłącze) Harmonogram

"Mój kraj, moja Europa" Harmonogram działań w projekcie na rok szkolny 2006/2007:

(hiperłącze) Harmonogram

© Socrates Comenius Radom 2004-2007; webmasters: Aneta Bujak & PC7

REKLAMA: organizacja konferencji