english version, wersja angielska

Koordynator

Koordynatorem projektu "Inni, a jednak tacy sami", stworzonego w ramach programu Socrates Comenius jest polska szkoła artystyczna - Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
IM. OSKARA KOLBERGA
W RADOMIU

UL. WARYŃSKIEGO 2
26- 600 RADOM
Polska

Telefon: +(48) 48 362 66 65

Fax: + (48) 48 362 76 83

Mail: okolberg7@go2.pl

 

Koordynator szkolny:

KRYSTYNA WYDRA

Mail: okolberg777@go2.pl

 

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu powstał w 1999 roku w wyniku połączenia dwóch różnych szkół.

Pierwszą artystyczną placówką, uczącą radomskie dzieci muzyki, była Szkoła Muzyczna I Stopnia. Powstała w 1945 roku i przez kolejne 21 lat kształciła dzieci w wieku 7-12 lat. W roku 1966 powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia. Trzydzieści trzy lata później, w roku 1995, powstała kolejna placówka - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia. W niej dzieci uczyły się zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i muzycznych. Po czterech latach obie instytucje połączyły swe siły, jednocząc się w Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia. Dyrektorem został Zdzisław Włodarski. Pionem ogólnokształcącym zaczęła zarządzać Ewa Jaskólska, która po dwóch kolejnych latach dyrektorowała już Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II Stopnia. Tak jest do dziś.

Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu to prawie 640 uczniów w wieku od 7 do 19 lat, pozostających pod opieką ponad 120 nauczycieli.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, mająca od 2003 roku oddzielną siedzibę przy ul. Kilińskiego 14, kształci ponad 230 uczniów w wieku 7 -12 lat w (klasach od I do VI Ogólnokształcącej Szkoły muzycznej I St. - realizującej program nauczania z zakresu szkoły podstawowej) i prawie 60 w wieku 13-15 lat ( w klasach I-III Ogólnokształcącej Szkoły muzycznej II St. - realizującej program nauczania z zakresu gimnazjum). W szkole uczy 36 nauczycieli.

Z każdym rokiem Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu może pochwalić się większą liczbą uczniów i nauczycieli.

Priorytetem szkoły jest wszechstronne kształcenie i wychowywanie młodych ludzi, stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju ucznia. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej jesteśmy świadomi (nauczyciele, rodzice, uczniowie) potrzeby kształcenia postaw tolerancji i otwartości wobec innych nacji przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości. Najlepiej można to osiągnąć podczas bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. Uważamy, że projekt opracowany, konsultowany, przyjęty przez szkoły partnerskie niesie za sobą wartości uniwersalne. Chcemy promować szkołę na arenie międzynarodowej, wzbogacić wiedzę o partnerskich szkołach, wymieniać doświadczenia, stawiać między innymi rozwój osobowości.

W naszej szkole wyznajemy zasadę włączania do wszelkich działań jak największej liczby uczestników. Każdy członek społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice) ma prawo pracować nad określaniem celów i priorytetów współpracy międzynarodowej. Wszelkie propozycje są szczegółowo rozpatrywane. Ostateczne decyzje podejmuje Dyrekcja szkoły i osoba koordynująca projekt w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.

© Socrates Comenius Radom 2004-2007; webmasters: Aneta Bujak & PC7

REKLAMA: organizacja konferencji